پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تورانيان
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 - 13:17 کد خبر:33114
فاطمه سادات جمشيدي


تورانيان در اساطير و افسانه‌هاي كهن ايراني، همسايگان شرقي ايران بوده‌اند كه در برابر ايرانيان طريق دشمني پيموده‌اند. چنان كه در متون اساطيري نشان داده شده، تبار تورانيان و ايرانيان مشترك بوده و آنها از يك نيا ريشه گرفته‌اند. صورت اساطيري اين تبار به اين شك است كه فريدون شاه پيشدادي ايران پدر ايرج و تور بوده و ايرج نياي شخصيت‌هاي ايراني و برادرش تور، نياي شخصيت‌هاي توراني بوده‌اند. تور و برادرش سلم كه به برادرشان ايرج حسد مي‌بردند او را كشتند و از اينجا دشمني ميان ايران كه ايرج نماد آن است آغاز مي‌شود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) كتاب بر مبناي توالي دقيق و مشخص به بررسي شخصيت‌هاي توراني پرداخته است. اين شخصيت‌ها به طور مشخص شامل شاهان، شاهزادگان، پهلوانان و زنان توراني است. اين نگرش به شخصيت‌ها با استفاده از منابع كاملي از اوستا تا متون دوران اسلامي صورت گرفته است. ماجراهاي مربوط به شخصيت‌هاي توراني و روابط آنها با شخصيت‌هاي ايراني به طور مفصل ذكر شده است. ضمن اشاره به گفته‌هاي اسطوره‌اي، گفته‌هاي تاريخي نيز در تكميل اسطوره‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و ريشه علمي و تاريخي وقايع تبيين شده است، به طوري كه در جغرافياي شهرهاي توران علاوه بر شهرها ساير پديده‌هاي جغرافيايي نيز مورد بحث قرار گرفته‌اند و صورت‌هاي اساطيري نام‌ها با شكل جغرافيايي واقعي تطبيق داده شده‌اند و در مبحث تبار و نژاد تورانيان، مباحث تاريخي در زمينه اقوامي كه به نام توراني شناخته مي‌شوند ذكر شده و شكل تاريخي اين اقوام مشخص گرديده و در كنار اين مباحث به گفته‌هاي داستاني و اساطيري در باب تورانيان اشاره شده است.

در مبحث دين توارنيان، نويسنده به نكات مشترك ميان اعتقادات مذهبي ايرانيان و تورانيان پرداخته و ضمن آن، مشابهت‌ها و تفاوت‌هاي اعتقادي اين دو گروه را بررسي كرده است. در مبحث زبان تورانيان نويسنده به رجوع به منابع زبان‌شناختي و تقسيمات زبان‌هاي آسياي ميانه كوشيده است صورت اصلي زبان تورانيان را پيدا كند. در اين خصوص به زبان‌هاي اورال، آلتايي و زبان‌هاي سكايي اشاره كرده و از اين طريق به مشابهت‌هاي زبان توراني پرداخته و به اين نكته اشاره كرده كه در شاهنامه گفت و گوهاي ميان ايرانيان و تورانيان بدون مترجم صورت مي‌گرفته است و اين نشان مي‌دهد كه آنها زبان يكديگر را مي‌فهميده‌اند، ولي خاقان چين به ياري مترجم با رستم سخن مي‌گفته است كه اين نشان دهنده فاصله زباني ميان آنهاست.
در بحث علل مهاجرت تورانيان، نويسنده ابتدا به مهاجرت اساطيري شخصيت‌ها و اقوام منتسب به هر يك پرداخته و از اين طريق وارد مهاجرت‌هاي تاريخي اقوام شرقي شده و به بررسي علمي اين مهاجرت‌ها پرداخته است. در مبحث جنگ‌هاي ايران و توارن نويسنده علاوه بر شرح جنگ‌ها به بررسي علت بروز اين جنگ‌ها نيز پرداخته است. در اين كتاب بخش هايي همچون «پيشينه تاريخي توران، جغرافياي شهرهاي توران، تبار و نژاد تورانيان، دين تورانيان، زبان تورانيان،علل مهاجرت تورانيان، جنگ‌هاي ايران و توران، شاهان و شاهزادگان توراني، پهلوانان توراني، زنان تورانيمورد بررسي قرار گرفته است.

تورانيان
فاطمه سادات جمشيدي
ناشر: هيرمبا
تاريخ چاپ: ۱۳۹۷

محمود فاضلي