پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : برقراري مجدد رواديد اروپا بر بالكان غربي
یکشنبه، 15 مهر 1397 - 22:04 کد خبر:29550

كميسر اروپا در امور مهاجرت، امور داخلي و شهروندي از احتمال برقراري مجدد رواديد بر كشورهاي بالكان غربي در صورت افزايش مهاجرين خبر داد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، «ديميتريس آوراموپولوس» كه اخيرا در نشست وزراي كشورهاي اتحاديه اروپا و بالكان غربي در تيرانا حضور داشت ، اين احتمال را داد كه اگر تعداد مهاجرين غير قانوني به بيش از 50 درصد افزايش يايد، صدور رواديد مجددا بر اتباع كشورهاي بالكان غربي باز مي گردد.

وي با تاكيد بر اينكه روند مهاجرين غير قانوني در تمامي كشورهاي بالكان غربي دنبال مي شود، گفت كه خطري از جانب مهاجرين غير قانوني اروپا را تهديد مي كند كه بايد كاهش يابد.

«آوراموپولوس» با اشاره به اينكه مكانيزم بازگشت رواديد بر كشورهاي بالكان غربي هنوز عملي نشده است، افزود : اگر مهاجرين كه به طور غيرقانوني وارد اروپا شده اند حاضر به بازگشت به كشور مبدا نشوند، امكان برقراري مجدد رواديد بر كشورهاي بالكان غربي وجود دارد.

بنا بر اظهارات كميسر اروپا، بازگشت به رژيم رواديد براي كشورهاي بالكان غربي در سفر به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در صورتي است كه وجود فعاليت هاي تروريستي تهديدي براي اروپا باشد.

وي در نشست وزراي كشور اتحاديه اروپا و بالكان غربي در تيرانا يك سري توافق نامه هايي را در باره همكاري قوي بين اتحاديه اروپا و شركا از منطقه بالكان غربي در كنترل مرزها، مبارزه با تروريسم و سازمان هاي جنايي سازمان يافته امضا كرد.

بنا بر آمارهاي غيررسمي در حال حاضر تعداد مهاجرين غير قانوني در صربستان حدود 4 هزار نفر ؛ در بوسني و هرزگوين بين 3 تا 4 هزار و در آلباني حدود 2 تا 3 هزار نفر و در كرواسي بين يك تا دو هزار نفر اعلام شده است. درصد اندكي از مهاجرين خواهان پناهنده شدن به كشورهاي بالكان غربي هستند و بيشتر آنان قصد مهاجرت به كشورهاي شمالي اتحاديه اروپا را دارند.