پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان: ورزش هاي ملي بلاروس
سه شنبه، 27 فروردین 1398 - 10:30     کد خبر: 30759

گروه گزارش و تحليل

با توجه به برگزاري دومين دوره بازيهاي اروپايي در تابستان سال 2019 در كشور بلاروس، بصورت گذرا به معرفي بازيهاي سنتي و آييني مردم بلاروس، مي پردازيم.

آزياروت - يك بازي سنتي با دهنه و دسته چوبي گاري اسب است. بازيكنان به طور متناوب از انتهاي قوس مي گيرند و با انتهاي آزاد به زمين حمله مي كنند (مانند ورزش پرش از روي مانع) تا از زمين بلند شوند. (از اين روش براي خشك كردن يونجه و علوفه نيز استفاده مي شود: به اين طريق كه پس از عمودي قرار گرفتن دسته چوبي گاري آن را مهار مي كنند، بعد به آن چنگك هاي بلندي وصل مي كنند و پس از آن علوفه را بر روي گاري مي ريزند) ارتفاع چوب به 7 الي 8 متر مي رسد.
 
كشتي گرفتن صليبي - يك نوع از كشتي است، يادآور كشتي مدرن سبك آزاد است. كشتي گيران مجاز به گرفتن پاها، تكان دادن و هل دادن هستند. تماس كوتاه مدت دست و پا و بدن با زمين شكست نيست، برنده كسي است كه حريف را از پشت به زمين مي زند و دست هاي حريف نيز بايد از هم باز باشد.
 
مبارزه كشتي كمر گيري -  نوعي از كشتي است كه شبيه به كشتي روسي است. حريفان يكديگر را از پشت سر مي گيرند و سعي مي كنند آنها را به زمين بكوبند. انواع سالتو زدن و هل دادن ممنوع است. برنده كسي است كه دشمن را به زمين مي زند.
 
گولا - يك بازي قومي قديمي است. بازيكنان به دو گروه برابر تقسيم مي شوند. تعداد بازيكنان محدوديتي ندارد. بازيكن هر تيم يك بازيكن از تيم حريف را انتخاب مي كند. هر چه قوي تر باشد بهتر است تا بتواند يك گوي سنگي يا آهني (و در بعضي جاها از چرخ ارابه نيز استفاده مي شود) هل دهد. اعضاي تيم مقابل تلاش مي كنند تا هر چه سريعتر جلوي حركت گوي را بگيرند و هر جا كه بتوانند آن را متوقف كرده و به طرف تيم مقابل با همان روش اول برمي گردانند. هر تيمي قوي تر باشد بيشتر گوي را به طرف تيم حريف هل مي دهد. بازي زماني تمام مي شود كه گوي به انتهاي محدوده تيم حريف رسيده باشد.

قلاب – تمرين ورزشي كششي. بازيكنان در مقابل يكديگر بر روي صندلي مي نشينند و هر بازيكن انگشت خم شده حريف مقابل را مي گيرد (اغلب انگشت اشاره) و هر بازيكن طرف مقابل را به طرف خود مي كشد. در اين بازي مجاز هستند كه با دست آزاد خود صندلي را به عنوان تكيه گاه بگيرند. برنده كسي است كه با انگشت بتواند حريف مقابل را از جاي خود بلند بكند و به طرف خود بكشد.

بز - يك بازي سنتي بومي است كه بسيار شبيه به بازي سنتي معروف چهارده است كه در تعطيلات و در اوقات فراغت بازي مي كنند.
 
كالااورات (چرخ فلك روي يخ) – سورتمه سواري بر روي يخ. يك محور پايه دار محكم روي يخ به صورت عمود قرار داده مي شود، بر روي آن يك چرخ سوار مي كنند. به چرخ يك چوب يا ميله افقي متصل مي كنند سر ديگر اين چوب يا ميله به يك سورتمه وصل شده است به طوري كه هنگام چرخيدن چرخ كه بر روي محور سوار شده سورتمه متصل شده به خود را به صورت دايره اي مي چرخاند. البته اين چرخاندن به كمك افرادي كه در كنار چرخ قرار مي گيرند صورت مي گيرد. معمولا براي هيجان بيشتر 2 يا سه سورتمه با شعاع برابر به چرخ متصل مي كنند و بر روي سورتمه ها افراد مي نشينند و حالا چرخيدن آغاز مي شود. مانند چرخ و فلك، البته به صورت افقي. رفته رفته سرعت سورتمه ها در چرخيدن بيشتر مي شود هر بازيكني كه بتواند مدت زمان بيشتري بر روي سورتمه بماند برنده است.
 
پاتياگ (كشيدن) - يك بازي گروهي با انعطاف پذيري. دو گروه از بازيكنان به صورت زنجير وار دستان خود را به شكلي كه آرنج هاي خود را به صورت حلقه حلقه در يكديگر قرار داده اند، تشكيل مي شوند. به طوري كه دو دايره زنجيره اي، شكل بگيرد. البته بايد اين دو زنجيره مانند دو طناب حلقه اي همديگر را بگيرند. سپس هر گروه زنجيره اي تلاش مي كند تا زنجيره ديگر را به سمت خود بكشد. هر گروه بتواند زنجيره گروه ديگر را از هم جدا كند برنده است.  
 
منابع:
فرهنگ لغت دايره المعارف ورزش و فرهنگ، جلد اول، نويسنده اصلي: گ. اي. كوكوشكين، مينسك. تربيت بدني و ورزش. 1961. 368 صفحه.
http://sport-history.ru/physicalculture/item/f00/s00/e0000212/index.shtml
رايزني فرهنگي سفارت ج.ا.ايران در بلاروس


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها