پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : مخالفان دولت صربستان خواستار انتخابات شدند
یکشنبه، 25 فروردین 1398 - 21:19 کد خبر:30748

احزاب مخالف دولت و رئيس جمهوري صربستان اين هفته نيز با برگزاري تظاهرات ضددولتي با عنوان «يك از 5 ميليون» در بلگراد خواستار استعفاي دولتمردان اين كشور و برپايي انتخابات پارلماني شدند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، تظاهرات كنندگان شنبه شب با پياده روي در خيابان هاي مركزي بلگراد و تجمع در مقابل پارلمان صربستان با سر دادن شعارهاي ضددولتي مخالفت خود را با حكومت كنوني در اين كشور و ناتواني دولتمردان در اداره امور و بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي مردم، نشان دادند.

چدومير چوپيچ استاد دانشگاه صربستان دراين تجمع به تظاهرات مردم در شهرهاي مختلف اين كشور اشاره كرد و گفت كه آلكساندر ووچيچ رئيس جمهوري صربستان علاوه بر وظايف خود به عنوان رياست جمهوري، وظايف ديگر نهادهاي كشور از جمله قانونگذاري را در دست گرفته است.

وي همچنين افزود كه صربستان در پنج سال گذشته به شدت ويران شده و استخدامي در كشور متوقف و ماليات در اين مدت افزايش يافته و اين در حالي است كه تعداد زيادي از شهروندان فقير و تهيدست شده و تعداد كمي نيز به ثروت هاي بزرگي دست يافته اند.

زوران ايووشويچ يكي از قضات صربستان نيز در اين تجمع رئيس جمهوري را به نقض قانون اساسي متهم كرد و گفت كه ووچيچ با در اختيار گرفتن سمت رياست جمهوري، قدرت رئيس دولت را نيز در دست خود گرفته است.

وي همچنين رئيس جمهوري صربستان را به در اختيار گرفتن نهادهاي بزرگ و دخالت در سياست هاي داخلي و خارجي كه از وظايف پارلمان و دولت به شمار مي روند، متهم كرد.

نمايندگان تظاهرات كنندگان همچنين گفتند كه اگر به درخواست هايشان تا 6 روز ديگر پاسخ داده نشود، هفته آينده دوباره تظاهرات ديگري در بلگراد و ديگر شهرهاي صربستان برگزار مي كنند.

تعداد تظاهر كنندگان كه در بلگراد با هدف بركناري دولت و استعفاي رياست جمهوري تجمع كرده بودند حدود 7 هزار و 500 نفر گزارش شده است.

حزب پيشرو ( حزب حاكم) براي نشان دادن برخورداري از حمايت قشر وسيعي از مردم براي پنجشنبه 18( آوريل / 29 فروردين) فراخوان داده است.

نوزدهمين تظاهرات ضددولتي در صربستان با عنوان «يك از 5 ميليون» با هدف بركناري مقام هاي دولتي از جمله ووچيچ رييس جمهوري اين كشور و برگزاري انتخابات پارلماني در بلگراد برگزار شد.

شركت كنندگان در نوزدهمين تظاهرات ضددولتي خواستار برگزاري انتخابات عادلانه و آزاد، آزادي رسانه ها و بركناري مقام هاي ارشد دولتي شدند.

نخستين تظاهرات ضد دولتي عليه رئيس جمهوري صربستان در 8 دسامبر 2018 به دليل حمله به رهبر چپ صربستان در بلگراد آعاز شد.

احزاب مخالف دولت و رئيس جمهوري صربستان در پنج ماه گذشته با ادعاي نبود آزادي رسانه اي، رفاه و معضلات اقتصادي در اين كشور و با هدف بركناري دولت كنوني و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني، تظاهرات متعددي برپاكرده اند.

مخالفان با اين ادعا كه رسانه هاي جمعي در صربستان به طور يكجانبه اقدام مي كنند، رئيس جمهوري را به دراختيار گرفتن رسانه هاي خبري متهم كردند. ووچيچ رئيس جمهوري صربستان اتهام هاي مطرح شده را رد كرده است.