پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : روز ملي كتاب و كتابخانه دانشگاه زاگرب
یکشنبه، 12 اسفند 1397 - 09:38 کد خبر:30530

وزارت فرهنگ كرواسي در امتداد استراتژي ملي براي تشويق مطالعه و بروز توانايي ها و فرهنگ مطالعه و نظم سيتماتيك و مسائل استراتژيك  فرهنگي، اقدام به  تدوين  چشم انداز استراتژي خواندن كرواسي نموده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) بر اين اساس اقدامات مشخص و مسئوليت تشويق خواندن در" طول پنج سال آينده در اجراي فعاليت ها و پروژه ها از طريق اقدام اجرايي استراتژي 2017 - 2022، با سه هدف كليدي استراتژيك اجرايي مي شود:

(1) ايجاد يك چارچوب موثر اجتماعي براي حمايت از خواندن
(2) توسعه سواد و تشويق خواندن به طور فعال و انتقادي
(3) افزايش دسترسي به كتاب ها و ساير مواد خواندني

لذا در جهت تحقق اين اهداف با جديدت تمام جشن ملي كتاب در دانشگاه زاگرب همچون ساير برنامه ها ي فرهنگي جهت ارتقاء سطح مطالعه در جامعه  برنامه ريزي مي گردد:

وزير امور خارجه كرواسي دكتر  "ايويتسا پوليچاك " به نمايندگي از وزير فرهنگ "نينه ابوولين كورژينك"  در مراسم روز ملي كتاب و كتابخانه دانشگاه زاگرب در روز 22 فوريه 2019 شركت كرد.
 
روز ملي كتاب و كتابخانه دانشگاه در روزي كه اولين كتاب كرواسي Misal در سال 1483 توسط قانون دادگاه رومي چاپ شد و از آن كتابخانه آرم خود را به دست آورد - لوگوي آن از glagolitic "من" گرفته شده است.

وزير امور خارجه تاكيد كرد كه كتابخانه ملي و دانشگاه به عنوان مخزن ميراث ادبي كرواسي، براي بيش از چهار قرن به طور مستمر تمام تجربيات تمدني، علمي، اجتماعي، فرهنگي و هنري را مستند كرده است، بنابراين بيان  و تاييد هويت ملي كرواسي و اثبات پيوستگي آن است.

وزير امور خارجه  با تبريك روز كتابخانه، كه با جشن روز جهاني زبان مادري مرتبط است، و همچنين با روز تازه اعلام شده Glagolitic كرواسي در هم تنيده شده، از تمامي كاركنان كتابخانه ملي و دانشگاهي در زاگرب تشكر كرد كه علاوه بر وظايف اصلي خود،  به طور فعال در شكل دادن به فرهنگ و زندگي روشنفكري در جمهوري كرواسي ، در ميراث ملي كه جزئي از زندگي روزمره اهتمام دارند.

سيد حسين موسوي  
Mousavi22@hotmail.com