پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : حمايت احزاب سياسي يونان از معترضان فرانسه
دوشنبه، 19 آذر 1397 - 10:48 کد خبر:30002

حزب چپگراي يونان( ك- ك- ا) و ' لائه' يكشنبه شب باانتشار بيانيه، از تظاهرات ضد دولتي جليقه زرد هاي فرانسه حمايت كردند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، ك- ك- ا يكشنبه شب با انتشار بيانيه اي ضمن محكوم كردن سركوب بي سابقه تظاهر كنندگان در فرانسه آن را نشانه به بن بست رسيدن نظام سرمايه داري در جهان و بخصوص در اروپا قلمداد كرد.

بر اساس بيانيه اين حزب سياسي يونان، مردم اروپا از اجراي سياست سرمايه داري به تنگ آمده اند و تظاهرات اعتراضي مردم فرانسه معروف به جليقه زردها نمونه اي از عمق مشكلات مردم در كشورهاي جهان و بخصوص در كشورهاي سرمايه داري است.

اين حزب در بيانيه افزوده است: در حالي كه مردم فرانسه به علت مشكلات مالي، اجراي ماليات هاي سنگين، افزايش قيمت ها كه توسط دولت فرانسه به رهبري ' ايما نئويل مكرون' به تنگ آمدند، نظام سرمايه داري با خشونت بي سابقه اي به آنان حمله مي كند.

در اين بيانيه نيز گفته شده است : نظام سرمايه داري فقط به منافع سرمايه داران مي انديشد و سركوب تظاهرات اعتراضي در خيابان هاي فرانسه نيز نشان از بي رحمي اين نظام دارد كه براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي فروگذاري نمي كند و وجود دمكراسي و داشتن زندگي آبرومندانه شهروندان براي اين نوع نظام هيچ اهميتي ندارد.

به همين دليل هم معترضان فرانسوي با بدترين شيوه و كاملاً ضد دمكراسي مورد حمله نيروهاي امنيتي قرار مي گيرند و حتي كودكان دبستاني نيز از تهاجم بي وقفه و بي سابقه نيروهاي امنيتي در امان نيستند.

حزب چپگراي يونان ضمن اعلام همبستگي با معترضان در فرانسه، از جامعه جهاني و بخصوص آزاد انديشان مي خواهد تا جلوي حلمه شديد نيروهاي امنيتي به مردم فرانسه را كه فقط براي داشتن دمكراسي، حقوق مدني به خيابان ها آمده اند، بگيرند و اجازه ندهند دمكراسي و حقوق اوليه مردم پايمال شود.

' پانايوتيس لافازاني' رييس حزب سياسي ' لائه' نيز به خبرنگاران گفت: شروع تظاهرات اعتراضي به نظام سرمايه داري مورد حمايت ما و همه آزاد انديشان جهان است و بيانگر شكست نظام سرمايه داري است.

وي گفت: ما از تظاهرات مردم فرانسه كه براي حفظ دمكراسي و داشتن زندگي آبرومندانه دست به تظاهرات اعتراضي زده اند، حمايت مي كنيم و مردم معترض فرانسه حرف دل همه مردم كشورهاي اروپايي و كشورهايي را كه در آنها نظام سرمايه داري حاكم است، مي زنند.

وي در ادامه افزود: نظام سرمايه داري به علت احساس خطر در مقابل خيزش مردم ،چهره خشونت بار و واقعي خود را كه تاكنون زير شعار دورغين دمكراسي و رفاه عمومي پنهان كرده بود، امروز بيش از هر روز ديگري اشكار كرده است.

وي در ادامه افزود: تا كنون هزاران كودك ، زن و مرد معترض در فرانسه توسط نيروهاي امنيتي زخمي شدند و عليه اين افراد كه خواهان زندگي آبرومندانه هستند ، تمام توان خود را بكار مي گيرند و حتي براي سركوب معترضات از ادوات زرهي نيز استفاده مي كنند و رسانه هاي وابسته به نظام سرمايه داري براحتي از كنار اين همه خشونت نيروهاي امنيت فرانسه، مي گذرند و چشم پوشي مي كنند.

وي در ادامه افزود: اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي در كشورهاي اروپايي و ديگر كشورهاي غربي باعث شده كه نه تنها وضعيت معيشتي شهروندان اين كشورها بسيار وخيم شود، بلكه دمكراسي و حق اعتراض قانوني آنان نيز ناديده گرفته مي شود و اين در واقع نشانگر شكستن استخوان هاي نظام سرمايه داري در كشورهاي اروپايي و ديگر كشورهاي غربي است و ما از حركت هاي اعتراضي شهروندان فرانسه كاملاً حمايت مي كنيم .