پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نگراني جهاني از رشد ملي گرايي افراطي
دوشنبه، 28 آبان 1397 - 22:14 کد خبر:29845

بزرگداشت صدمين سال پايان جنگ جهاني اول و قربانيان آن در پاريس فرصتي براي گردهمايي 70 نفر از رهبران درگير اين جنگ بود تا لحظه توقف جنگ در اروپا را با ياد قربانيان آن گرامي بدارند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از اعتماد، در اين مراسم روساي جمهوري آمريكا، روسيه، صدراعظم آلمان، دهها نفر از اعضاي خانواده‌هاي سلطنتي، نخست وزيران و روساي جمهوري مرتبط با اين جنگ حضور داشتند. جنگي كه 10 ميليون نفر قرباني در چهار سال وقوع آن (1914 الي 1918) داشته است.جنگ جهاني اول يكي از خونبارترين جنگ‌ها در تاريخ بود كه اگرچه به سياست اروپا شكل جديدي بخشيد، اما صلح پس از اين جنگ چندان پايدار نبود و دو دهه بعد آلمان نازي به همسايگان خود حمله كرد.

به گفته «مكرون» رئيس جمهوري فرانسه اگرچه اين جنگ با همه مصيبت‌هايش درس‌هاي ارزشمندي براي ما داشت اما متاسفانه به دليل توجه نكردن به اين درس‌ها شاهد جنگ بزرگ ديگري چند دهه بعد بوديم. آنها كه در سنگرهاي اين نبرد جنگيدند، در دوزخي غيرقابل تصور زيستند. درس اين جنگ بزرگ نمي‌تواند رنجش بين انسان‌ها و نه اينكه لزوم فراموشي گذشته باشد؛ بلكه اين تعهد عميق ماست كه به آينده بينديشيم. اروپا به مدت چهار سال تقريبا مرتكب خودكشي شد و انسانيت به ورطه مخمصه شنيع نبردهاي ظالمانه فرو رفت.

مكرون در جريان اين مراسم در مورد پيدايش و رشد ملي‌گرايي در اروپا هشدار داد.  و با اشاره مستقيم به افزايش موج پوپوليسم در آمريكا و اروپا، درباره خيزش ملي‌گرايي در اروپا اعلام خطر كرد و يادآور شد كشورهايي هستند كه مجدداً عبارت «اول ما» را برزبان مي‌آورند. آن كسي كه مي‌گويد اول منافع ما اهميت دارد، بدون آن كه توجه كند چه بر سر ديگران مي‌آيد، با ارزش‌ترين چيزي را كه مي‌تواند براي يك ملت مهم باشد، كنار مي‌گذارد و آن ارزش‌هاي اخلاقي است. وطن‌پرستي درست برعكس ملي‌گرايي است. ملي‌گرايي خيانت به وطن پرستي است. بسياري معتقدند انتقاد رييس جمهور فرانسه در واقع  رييس جمهور آمريكا را نشانه گرفته بود كه در مبارزات انتخاباتي خود شعار «اول آمريكا» را سر داده بود.

مركل نيز در نشست صلح در پاريس نسبت به تشديد  ناسيوناليسم در اروپا و جهان ابراز نگراني كرد و مدعي شد افكار يكسونگرانه و ملي‌گرايانه مي‌تواند مناسبات كشورها را دستخوش چالش كند. به باور او، صد سال پس از پايان جنگ جهاني اول، تفكر ناسيوناليستي دوباره قدرت گرفته است. اين در حالي است كه اين جنگ نشان داده كه انزواگرايي مي‌تواند به كجا منتهي شود.عدم گفتگو با يكديگر، در آن زمان دليل اصلي بروز اين فاجعه بود. سال گذشته بيش از 220 مناقشه خشونت‌آميز در جهان صورت گرفته و حدود 70 ميليون نفر مجبور به فرار شدند.

 فراز و فرود رشد پديده ملي‌گرايي و ميهن‌پرستي در جهان البته موضوع جديدي نيست اما به دليل مشكلاتي كه اروپا در اين زمينه دارد با حساسيت فرانسه و آلمان رو به رو شده است.

ملي‌گرايي نوعي احساس خودآگاهي ملي است كه يك ملت را برتر از همه ملت‌ها مي‌داند. ملت باوري در مقام يك ايدئولوژي سياسي به معني طرح اين ادعاست كه افراد متعلق به گروه خاصي كه ملت ناميده مي‌شود بايد در ناحيه خاصي زندگي كرده و دولت خاص خود را داشته باشند. ملي‌گرايي را مي‌توان امري تهديد كننده دانست چرا كه به نفرت گروهها از هم، بيگانه ترسي يا نژادپرستي، سركوب داخلي حقوق اقليت‌ها و تجاوزطلبي خارجي دامن مي‌زند. اما ميهن‌پرستي را عشق ورزيدن به ميهن خود و علاقمندي به موفقيت و رفاه عمومي هم ميهنان خود و تعلق داشتن به گذشته و آينده مي‌دانند. ميهن پرستي نمود طبيعي علاقه فرد به سرزمين محل تولد و رشد خود در آن محل است. البته گروهي ديگر حتي ميهن‌پرستي را نوعي خودپرستي گروهي مي‌دانند كه با شرايط عدالت جهاني و همبستگي مشترك بشري ناسازگار است.

محمود فاضلي